Pravilnik o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata
Sveučilišta u Splitu i o financiranju studentskih projekata