Važne obavijesti

Prijave za razredbeni ispit za preddiplomske sveučilišne studije (za pristupnike starije od 24 godine) primat će se u studentskoj referadi Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Ruđera Boškovića 35., od 6. lipnja 2016. do 10. lipnja 2016., u vremenu od 12:00 do 14:30 sati.

Sve prijave uključujući i prijave podnesene poštom moraju biti poslane zaključno s danom 10. lipnja 2016. Naknadne prijave neće se uvažavati.

Razredbeni ispit održat će se 16. lipnja 2016.

Rezultati ispita će se objaviti na web stranici Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija dana 17. lipnja 2016. u 15 sati.

Pristupnik za razredbeni postupak podnosi prijavu koja sadrži:

 • popunjen originalan obrazac "Prijava za polaganje razredbenog ispita",
 • svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole,
 • pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o ekvivalenciji stranih svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, Donje Svetice 38 (ENIC/NARIC ured),
 • izvornik (original) rodnog lista,
 • izvornik (original) domovnice
 • potvrdu o uplati 200,00 na žiro-račun Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Ruđera Boškovića 31, IBAN broj HR8623300031100025103 poziv na broj 02-720 s naznakom "Za razredbeni postupak",
 • uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za odgovarajući studij (potvrda doktora opće ili obiteljske medicine) ne starije od 30 dana,
 • pristupnici hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji koji imaju prava utvrđena odlukom Sveučilišta u Splitu, odgovarajuće potvrde nadležne institucije,
 • pristupnici koji se pozivaju na status dijaspore (ne odnosi se na pristupnike iz Bosne i Hercegovine) o svom statusu prilažu odgovarajuće dokaze iz kojih je razvidan njihov status,
 • veliku omotnicu (A4 format) s točnom adresom pristupnika (zbog povratka predane dokumentacije ukoliko se ista osobno ne predigne).

Nepotpune prijave neće se razmatrati u daljnjem razredbenom postupku.
Svi dokumenti predaju se u originalu, ovjerenoj kopiji, ovjerenom prijevodu ili elektroničkom zapisu državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani.

 SVEUČILIŠTE U SPLITU

PODRUŽNICA – SVEUČILIŠNI ODJEL

ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

raspisuje

NATJEČAJ

 

za upis na  Program razlikovnog modula (diferencijski ispiti)  za stjecanje jednog od uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije SESTRINSTVO, FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija u akademskoj godini 2016./2017. god.

 

Ovaj Program namijenjen je stručnim prvostupnicima koji namjeravaju nastaviti visoko obrazovanje na diplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija.

 

Molimo sve pristupnike da se prije prijave za razlikovni modul upoznaju s uvjetima upisa za diplomske sveučilišne studije Sestrinstva, Fizioterapije, Radiološke tehnologije (na web stranici Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija http://ozs.unist.hr/)

 

1. UVJETI ZA UPIS

Uvjet za upis programa razlikovnog modula je završen odgovarajući stručni preddiplomski studij s ostvarenih minimalno 180 ECTS bodova, a po čijem završetku studentima nije omogućen nastavak studiranja na diplomskim sveučilišnim studijima.

2. UPISNE KVOTE

RAZLIKOVNI MODUL

UPISNA KVOTA

Sestrinstvo

30

Fizioterapija

30

Radiološka tehnologija

30

3. KRITERIJI ZA UPIS

 • prosjek ocjena s preddiplomske razine 3.0 i više
 • u slučaju kada više kandidata ostvari jednaki broj bodova pa zajedno dijele posljednje mjesto unutar dopuštene kvote upisa, pravo na upis ostvarit će kandidat kojemu je duljina studiranja na preddiplomskoj razini bila kraća što dokazuje odgovarajućom potvrdom.
 • Nastava Programa ralikovni modul održat će se ukoliko bude minimalno 8 polaznika

4. PRIJAVE ZA UPIS

Obrazac prijave za upis kandidati mogu preuzeti na web stranici Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija ili u studentskoj referadi Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija.

Osim prijave za upis, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta i:

 • Svjedodžbu o završenom studiju u izvorniku ili ovjerenu presliku,
 • Prijepis položenih ispita na prethodnom studiju s prosjekom ocjena;
 • Rodni list ili vjenčani list ako je došlo do izmjena prezimena (u izvorniku);
 • Preslik osobne iskaznice;
 • Preslik domovnice;
 • Potvrdu o uplati od 50 kn na ime troška obrade prijava i razredbenog postupka na žiro račun Sveučilišta u Splitu IBAN: HR8623300031100025103, model 02, poziv na broj 720.
 • Veliku omotnicu (A4 format) s točnom adresom pristupnika (zbog povrata predane dokumentacije ukoliko se ista osobno ne predigne).

Prijave za upis dostavljaju se u Studentsku referadu ili putem pošte od 11. svibnja do 20. svibnja 2016. godine do 15:00 sati, na adresu:

SVEUČILIŠTE U SPLITU

SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA

p.p. 464

21000 Split

S naznakom: Razlikovni modul

5. UPISI

Povjerenstvo za upis donosi listu pristupnika koji su ostvarili pravo na upis na temelju pristiglih prijava rangiranih prema kriterijima upisa.

Lista će se objaviti na web stranici Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija dana 25. svibnja 2016. godine u 12:00 sati.

Upis pristupnika obavit će se 01. lipnja 2016. prema rasporedu koji će se pravovremeno objaviti.

Prilikom upisa potrebni su:

 • Dvije fotografije formata 35x45;
 • Potvrdu o uplaćenoj školarini u iznosu od 6.000,00 kuna;
 • Potvrdu o uplati iznosa od 200,00 kuna (troškovi upisa).

6. ŠKOLARINA

Školarina za upis razlikovnog modula iznosi 6.000,00 kuna. Potrebno je izvršiti uplatu školarine, u cijelosti prije upisa, na žiro račun Sveučilišta u Splitu IBAN: HR8623300031100025103 s naznakom “školarina OZS”, model 02, poziv na broj 720.

7. OSTALE OBAVIJESTI

Sve ostale obavijesti kao i informacije o uvjetima za upis na diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, Fizioterapija i Radiološka tehnologija pristupnici mogu dobiti na web stranici Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija: http://ozs.unist.hr/ i u Studentskoj referadi.

Izvođenje nastave organizirati će se, u pravilu, vikendom, u lipnju i srpnju 2016. s predviđenim ukupnim trajanjem od šest tjedana.

Ispiti se trebaju položiti do datuma razredbenog postupka za akademsku godinu na kojoj pristupnici žele upisati diplomski sveučilišni studij.

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija s polaznicima razlikovnog modula sklopit će ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Završetkom razlikovnog modula polaznik stječe potvrdu o položenim ispitima razlikovnog modula. Ova potvrda služi samo u svrhu upisa diplomskog sveučilišnog studija na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu. Upis na diplomski studij polaznicima koji uspješno završe razlikovni modul nije zajamčen, već ovisi o broju slobodnih upisnih mjesta, odnosno rang listi uspješnosti kandidata, do popune kvote.

Rang lista za upis diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, Fizioterapija i Radiološka tehnologija, formira se na osnovi uspjeha u dosadašnjem studiranju i ocjenama /uspjehu s razlikovnog modula.

Završetkom programa polaznik ne stječe automatski uvjete za upis na bilo koji drugi fakultet.

Završetkom razlikovnog modula ne stječe se akademski naziv ili stupanj.

Studentski izbori na OZS-u održati će se 14. travnja 2016. (četvrtak) od 8.00 do 20.00 sati. Mjesto održavanja izbora je učionica E405, 4. kat. Zgrada tri fakulteta.

Dodatne informacije